Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

 • Video WoON-congres 2019

  Korte video-impressie WoON-congres 2019

  / WoON-congres 2019 / 50713 kB

 • Wooncongres 2019 'Ruimte voor Wonen'

  Openingspresentatie van Minister Ollongren op Wooncongres 2019

  / WoON-congres 2019 / 5871 kB

 • Presentatie Pieter Hooijmeijer op Wooncongres 2019

  Reflectie op de uitkomsten van het WoON2018 door Pieter Hooimeijer

  / WoON-congres 2019 / 1830 kB

 • Panorama Nederland door de Rijksbouwmeester Floris Alkemade

  Presentatie Floris Alkemade over het Panorama Nederland met de woonopgave in perspectief

  / WoON-congres 2019 / 12379 kB

 • Inleidende presentatie Diederik Samson

  Inleiding over duurzaamheid en wonen door Diederik Samsom voor de discussietafel duurzaamheid in de gebouwde omgeving

  / WoON-congres 2019 / 851 kB

 • Kansen voor Middenhuur

  Een groter middenhuursegment is de wens van bijna iedere gemeente in Nederland. Maar hoeveel is er nodig? En hoe realiseer je dat? De wereld van investeerders en beleggers is vaak nog onbekend, hoewel zij zeker een partij zijn die een bijdrage kan leveren voor de realisatie van projecten in dit segment. Op basis van de nieuwe WoON-gegevens wordt de ontwikkeling in de vraag naar huurwoningen in het middensegment gepresenteerd. Daarnaast zullen Vesteda, Amvest en Greystar laten zien wat de kansen zijn voor middenhuur en hoe deze woningen tot stand kunnen komen in uw gemeente. Sprekers en discussiepanel: Berry Blijie (ABF-Research), Anneke Timmermans (Greystar), Erwin Evers (Vesteda), Willem Heineke (Amvest), Friso de Zeeuw (discussieleider)

  / WoON-congres 2019 / 5411 kB

 • Het gebruik van data om slim en snel wijken te verduurzamen

  Welke gegevens en informatie heb je nodig om goede plannen te maken om van het gas af te stappen en CO2 te besparen? Deze workshop gaat over een methodologie die op basis van fysieke en technische aspecten en de sociaaleconomische omstandigheden in de wijk helpt te bepalen welke aanpak het beste werkt. Dit wordt toegepast op de vijf meeste voorkomende wijktypologieën: een vooroorlogse wijk, een vroeg naoorlogse wijk uit de jaren ’50 of ’60, een eind jaren ’60- en begin ’70-wijk, een jaren ’70 bloemkoolwijk en een jaren ’80 wijk. Sprekers: Paola Huijding (Platform31), Ramona van Marwijk (Kadaster) en Manon van Middelkoop (CBS)

  / WoON-congres 2019 / 2481 kB

 • Bij welke kostprijs bouwen corporaties nog nieuwe woningen?

  In 2017 trokken de eerste corporaties aan de bel, omdat nieuwbouw te onaantrekkelijk werd door stijgende bouwkosten. Sindsdien zijn de bouwkosten verder gestegen. De vraag dringt zich op bij welk bouwkostniveau nieuwbouw van sociale huurwoningen nog haalbaar is. Zeker gezien de steeds hogere ambities op het vlak van energieprestaties, materiaalgebruik en circulariteit. In deze workshop worden de trends binnen de nieuwbouw van sociale huurwoningen op een rij gezet. De trends worden geïllustreerd met een aantal projectpitches door corporaties. Spreker: Thijs Luijkx van Watkostdebouwvaneenhuurwoning

  / WoON-congres 2019 / 6418 kB

 • Schimmel en vochtproblemen in woningen

  Vanuit het WoOn2018 wordt inzichtelijk gemaakt om hoeveel huishoudens het gaat die problemen ervaren met vocht en schimmel. In wat voor soort woningen komt het probleem het meest voor en in welke regio’s? Onderzoeksbureau Atrivé geeft een korte overzicht van de problematiek. Aedes, de koepelorganisatie van Woningcorporaties reflecteert op deze cijfers en geeft aan hoe de sector het probleem te lijf kan gaan, ook in samenhang met de verduurzaming. De Haagse corporatie Staedion geeft een toelichting op de specifieke Haagse aanpak: sneller, communicatiever en zonder omstandige procedures. De GGD Amsterdam zal vanuit de eigen en landelijke ervaringen op de problematiek ingaan. Sprekers: Eefje Stutvoet/Koen Laarman (Atrive), Rogier Goes (AEDES), Leo Boensma (Staedion) en Rob van Strien (GGD)

  / WoON-congres 2019 / 2193 kB

 • Wachttijden en spoedzoekers

  In de media wordt veel gesproken over lange wachttijden voor sociale huurwoningen. Maar hoe lang zoeken woningzoekenden nu echt en welke verschillen zien we binnen Nederland? RIGO presenteert de laatste stand van zaken, op basis van nieuw onderzoek voor het ministerie van BZK. Daarnaast komen corporaties aan het woord over de manier waarop zij omgaan met woningzoekenden die met spoed een woning zoeken maar weinig inschrijfduur hebben. Sprekers: Steven Kromhout (RIGO), Peter Schoth (Woningstichting SWZ Zwolle), Pieter Schipper (Ymere)

  / WoON-congres 2019 / 2919 kB

 • Doorstroming van ouderen: een win-win situatie?

  Uit allerlei onderzoeken blijkt dat ouderen weinig verhuisgeneigd zijn. Toch kan een verhuizing van een (te) grote eengezinswoning naar een geschikt appartement het wonen voor sommige ouderen aangenamer maken. Bovendien komt zo een schaarse eengezinswoning vrij voor jonge gezinnen. In deze workshop worden allereerst de conclusies over woonwensen van ouderen uit de kernpublicatie van het WoON 2018 toegelicht door Companen. Hierna vertelt woningcorporatie Ymere op welke manieren zij doorstroming van ouderen stimuleren waarna een gesprek met de zaal plaatsvindt over de do’s and don’ts van doorstromingsbeleid. Sprekers: Roosje van Leer (onderzoeker Companen), Erik Smit (specialist Match en Markt Ymere), Paul Tuijp (Adviseur Strategie en Beleid en Innovatie Ymere)

  / WoON-congres 2019 / 2719 kB

 • Woningbouwlocatie Valkenburg

  Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werken aan een plan voor de bouw van 5.000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg, de uitvoeringsfase nadert. In deze workshop wordt verkend hoe dit nieuwe woongebied in huidige tijd moet gaan functioneren en waar het dan aan moet voldoen. Sprekers: Rijksvastgoedbedrijf ism gemeente Katwijk

  / WoON-congres 2019 / 6328 kB

 • Uitkomsten van het Woon2018: bewoners en woningen

  Wie woont in welke woning voor welke prijs? Wie is verhuisd en wie wil verhuizen en waarheen? Wat vinden we van de buurt en hoe betrokken zijn we? Welke regionale verschillen zijn er? Wat is er veranderd in de loop van de jaren? Tijdens deze workshop worden de belangrijkste uitkomsten van het WoON2018 gepresenteerd. Uniek aan het WoON is dat er een relatie gelegd kan worden tussen kenmerken van huishoudens, karakteristieken van de woonsituatie en de persoonlijke beleving daarvan. Het WoON is het grootste woningmarktonderzoek van Nederland met in totaal ruim 60.000 respondenten. Spreker: Jeroen Lijzenga – senior onderzoeker Companen en projectleider kernpublicatie

  / WoON-congres 2019 / 2554 kB

 • Particuliere verhuur, oplossing, probleem of beide?

  Het is maar hoe je het bekijkt. Het is een deel van de woningmarkt waar we relatief weinig over weten, maar wel steeds meer. Paul de Vries van het Kadaster geeft inzicht in de betekenis van de particuliere huurmarkt voor (kleine) verhuurders: waarom is die markt voor hen interessant, hoe opereren zij daarin, wat is het effect van regelgeving? Wim van Bogerijen en Vivianne van Liebergen van de gemeente Den Haag gaan in op de maatschappelijke en beleidsinhoudelijke kanten van de particuliere huurvoorraad: wat is de functie van de particuliere huursector voor de Haagse woningmarkt, wat zijn de maatschappelijke effecten en wat betekent dit voor het gemeentelijke beleid? Om hier - aanvullend op andere bronnen - inzicht in te krijgen en houden oversampled Den Haag het WoON steeds naar eigendomscategorie. Sprekers: Paul de Vries (Kadaster), Wim van Bogerijen en Vivianne van Liebergen (gemeente Den Haag)

  / WoON-congres 2019 / 3475 kB

 • Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opgave

  Hoe werk je als gemeenten, (opvang)instellingen en corporaties goed samen om de beweging van mensen die uitstromen uit het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang naar zelfstandige (begeleid) wonen in de wijk vorm te geven? Karen van Brunschot (Federatie Opvang) vertelt welke ervaringen daar binnen het Actieprogramma “Weer Thuis!” (van Aedes, VNG, Federatie Opvang, Leger des Heils en RIBW Alliantie) in diverse regio’s mee zijn opgedaan. Ook een deelnemende regio zelf komt aan het woord. Zij geeft een inkijkje in hoe procesafspraken over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de benodigde begeleiding, maar ook over oplossingen voor knelpunten als mogelijke overlast, en schulden tot stand komen. Sprekers: Karen van Brunschot (Federatie Opvang) e.a.

  / WoON-congres 2019 / 1525 kB

 • Corporaties op weg naar CO2 neutraal in 2050

  Voor Vestia ligt de focus op het verduurzamen van het woningbezit in de vier kerngemeentes Rotterdam, Delft, Den Haag en Zoetermeer; vier steden die de Energietransitie op verschillende manieren aanvliegen en elk hun eigen problematiek kennen. Vestia vertelt u hoe het Energietransitiebeleid is ingericht. Wat heeft Vestia als samenwerkingspartner tot nu toe geleerd en welke valkuilen zijn kwamen ze hierbij tegen? Voor Tiwos in Tilburg begon de intensivering van de verduurzaming met een onderzoek dat al in 2010 liet zien dat de som van huur en energielasten voor een deel van de huurders onbetaalbaar zou gaan worden. In prestatieafspraken werd daarom overeengekomen dat Tiwos in vier jaar tijd 15% van het woningbezit op gemiddeld label B ging brengen, eerst vanuit het streven de woonlasten te verlagen en later ook vanuit een breder duurzaamheidsbeleid. Dat beleid bestaat voornamelijk uit isoleren, zonnepanelen, NOM en warmtenetten, waarbij telkens de optimale mix wordt gezocht van CO2-reductie, woonlastenverlaging en verantwoord investeren. Beide corporaties delen hun leerpunten en gaan graag het gesprek met u aan om te horen hoe u tegen de opgaves aankijkt. Sprekers: Martin Roders (programmamanager Duurzaamheid Vestia), René Scherpenisse (directeur bestuurder TIWOS)

  / WoON-congres 2019 / 1746 kB

 • Moeizaam huwelijk tussen privaat grondeigendom en woningbouw

  Een moeizaam huwelijk tussen privaat grondeigendom en woningbouwontwikkeling: De casus Merwedekanaalzone (Utrecht) De woningproductie blijft achter bij de behoefte. Daar zijn meerdere redenen voor. Naast plancapaciteit en hoge bouwkosten wordt de beschuldigende vinger steeds vaker naar (speculatieve) private grondverwervingen gewezen. Volgens sommigen zou een voortzetting/terugkeer van actief gemeentelijk grondbeleid soulaas moeten bieden. In deze workshop bediscussieren we deze thematiek. Dit doen we aan de hand van de casus Merwedekanaalzone, een binnenstedelijke locatie in Utrecht waar de komende jaren 6.000-10.000 woningen gebouwd zouden moeten worden. Recent kwam dit gebied in de (regionale) media vanwege vermeende speculatieve grondtransacties. Daarmee vormt het een hele geschikte en actuele casus om het thema van grondbezit en woningbouwontwikkeling verder te verkennen. Sprekers: Edwin Buitelaar (PBL/UU), Matthieu Zuidema (Kadaster) en Maarten van Schie (PBL)

  / WoON-congres 2019 / 4004 kB

 • Betaalbaarheid energierekening en de rol huurders bij verduurzaming

  Betaalbaarheid energierekening en de rol van huurders bij verduurzaming De energielasten maken een groot deel van de totale woonlasten uit. De energietransitie die nu en in de komende decennia gestalte moet krijgen, heeft ervoor gezorgd dat de energielasten steeds belangrijker worden in de discussie over de woonlasten. De kosten van wonen en energie raken bij de noodzakelijke verduurzaming van onze woningen ook meer met elkaar verweven doordat de bouwkosten toenemen en de energielasten dalen. Het PlanBureau voor de Leefomgeving PBL presenteert een update van de betaalrisico-indicator op basis van het nieuwe WoON018. Vervolgens presenteert KWH Kwaliteitscentrum voor woningcorporaties de resultaten van haar onderzoek naar de rol van de huurders bij de aanpak van duurzaamheid. Welke rol spelen huurders in het geheel? Hoe denken zij over verduurzaming? En hoe krijgen corporaties huurders mee? Sprekers: Frans Schilder en Steven van Polen, Planbureau voor de Leefomgeving, Antoinette van der Linden (KWH) en Sven Turnhout (KWH)

  / WoON-congres 2019 / 2973 kB

 • Woningmarkt en Leefbaarheid in de krimpgebieden

  Dichtgetimmerde ramen en verlaten straten: dat is het schrikbeeld van menig krimpregio. Zo ver is het in Nederlandse krimpregio’s nog lang niet, maar er zijn wel zorgen over de (toekomstige) leefbaarheid en de woningmarkt. Op basis van het WoON2018 wordt de huidige stand van zaken geschetst. De belangrijkste uitkomsten uit het WoON2018 voor de krimpgebieden worden gepresenteerd. Krimpdeskundigen uit het veld reageren op de uitkomsten en middels stellingen gaan we de discussie aan met de zaal. Sprekers: Berry Blijie, Michael Stuart-Fox (ABF), Bart Gorter (Oost-Groningen) en Jan Rademaker (Parkstad Limburg).

  / WoON-congres 2019 / 2712 kB

 • Innovatie woononderzoek: een toekomst zonder vragenlijst?

  De vragenlijst is al jarenlang de basis van het Woononderzoek Nederland. Ook in 2018 is de enquête de waardevolle methode waarmee we de woonsituatie en woonwensen van Nederlandse huishoudens beter leren begrijpen. Daarnaast spelen integrale gegevensbronnen een steeds belangrijkere rol in het woononderzoek. Daar waar steeds meer integrale gegevens uit bv. registers beschikbaar zijn, vervangen ze de betreffende vragen in de vragenlijst. Is er in de toekomst een woononderzoek mogelijk zonder vragenlijst? Dat is de vraag die BZK aan het CBS heeft gesteld. In deze sessie bespreken we met de zaal de eerste resultaten van dit onderzoek en kijken we samen naar de wensen en mogelijkheden voor een woononderzoek op basis van registers en andere integrale gegevensbronnen. Als uitsmijter bespreken we de resultaten van een eerste studie over het voorspellen van de verhuiskans van alle Nederlandse huishoudens op basis van registers! Sprekers: Daniël Herbers en Saskia Janssen-Jansen (CBS) en Yvonne Gootzen (CBS/CBDS)

  / WoON-congres 2019 / 1379 kB

 • Studentenhuisvesting

  Het aantal studenten is de afgelopen jaren flink gegroeid, en zal de komende jaren blijven groeien, onder meer door de toestroom van internationale studenten. In een aantal studentensteden hebben studenten daarom nog steeds grote moeite hebben met het vinden van geschikte huisvesting. Oplossingen om bij te dragen aan studentenhuisvesting verschillen lokaal en vragen overleg tussen huisvesters, gemeenten, onderwijsinstellingen en studenten. Hoe betrek je studenten bij dit lokale overleg? En hoe kunnen we omgaan met de piekinstroom van studenten in augustus? Sprekers: Maarten Heineman (LSVb), Diederik Brink (Kences) en John Kroes (Universiteit Leiden).

  / WoON-congres 2019 / 641 kB

 • Woonbeleid in achterstandswijken; Nationaal Programma Rotterdam Zuid

  In 2011 is door de gemeente Rotterdam, scholen, bedrijven, woningcorporaties, veilig- en zorgpartners en de Rijksoverheid het Nationaal Programma Rotterdam Zuid gestart. Met de uitvoering van een samenhangend pakket aan maatregelen, gericht op het terugdringen van onderwijsachterstanden en werkloosheid en het tegengaan van de verpaupering van woningen is de ambitie om Rotterdam Zuid (200.000 bewoners) in 20 jaar vanuit achterstandspositie naar het gemiddelde van de grote vier steden krijgen. Ook de niet direct zichtbare criminaliteit die het vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid en samenleving ondermijnt wordt aangepakt. De gezamenlijke en langdurige inzet van de partners van het NPRZ begint inmiddels vruchten af te werpen. De leerprestaties van kinderen op Zuid stijgen, de bijstandscijfers dalen en woningen op Zuid zijn meer in trek. Door de Regiodeal Rotterdam Zuid hebben de partners de komende jaren 260 miljoen euro om de aanpak te financieren. Marco Pastors, directeur NPRZ, neemt u mee in de integrale aanpak van NPRZ, met speciale focus op de particuliere voorraad van Zuid. 10.000 particuliere woningen zullen in 20 jaar door samenvoegen en sloop nieuwbouw grondig worden aangepakt. De verbetering van de eenzijdige en deels achterstallige woningvoorraad en realisatie van nieuwe woonmilieus staat ten dienste van de aanpak op het gebied van school en werk. U krijgt een inkijkje in de bijzondere governance van NPRZ en daarbinnen het samenspel tussen gemeente, corporaties, marktpartijen, bewoners en Rijksoverheid, alsmede de financieringsconstructies en inzet van nationale en lokale wet- en regelgeving, zoals de woningwet, WVG, onteigening en de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke problematiek. Spreker: Marco Pastors, directeur NPRZ

  / WoON-congres 2019 / 2916 kB

 • Blijven of vertrekken? De keuze van Friese Jongeren

  Welke factoren spelen voor Friese jongeren een rol om te blijven, vertrekken of terug te keren? Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft 100 jongeren gesproken over hun toekomst rondom wonen. Ook in dunbevolkte gebieden is er een toenemende vraag naar geschikte woonruimte voor jongeren. Maar is de toenemende vraag op korte termijn niet de leegstand van de toekomst? Spreker: Jelmer Hitzert, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau

  / WoON-congres 2019 / 4338 kB

 • Strategische uitruil BPD – Mitros in Utrecht

  Gebiedsontwikkelaar BPD en woningcorporatie Mitros sloten eind vorig jaar een strategische stadssamenwerking om samen te werken aan verschillende plekken in de stad Utrecht. Gezamenlijk doel is het verdichten in bestaand stedelijk gebied en het differentiëren van het woningaanbod in de stad. Het strategisch uitruilen van sociale huurwoningen en marktwoningen over de stad is daarbij een belangrijk speerpunt. Mitros en BPD werken momenteel samen met de Gemeente Utrecht aan de eerste testcase om dit uitruil principe verder vorm te geven/ te testen. Tijdens deze workshop zullen wij de gedachte achter het uitruilprincipe verder toelichten om vervolgens in een interactief deel samen met u te komen tot randvoorwaarden voor succes of een mogelijke bredere toepasbaarheid van dit principe. Sprekers: Jop van Buchem (Senior ontwikkelaar Mitros) en Anemoon van Dijk (Stadsontwikkelaar Utrecht BPD)

  / WoON-congres 2019 / 2044 kB

 • Kwetsbare bewoners in de wijk

  In november 2018 publiceerde RIGO in opdracht van Aedes het rapport Veerkracht in het corporatiebezit over de impact van de verhoogde instroom van kwetsbare bewoners op de leefbaarheid in wijken. RIGO kijkt op basis van een aantal WoON-onderzoeken terug (wat heeft gewerkt?) en constateert dat op korte termijn sociaal beheer en meer zorg op maat nodig is en op langere termijn het differentiëren van eenzijdige sociale huurwijken. Rotterdam en Coevorden reflecteren vanuit de eigen praktijk op de problematiek en de oplossingen. Aedes zal toelichten wat het rapport voor de inzet van corporaties in de brede zin betekent. Leefbaarheid staat weer hoog op de agenda. Sprekers: Kees Leijdelmeier (RIGO), Sander Koomen (Aedes), Havensteder/Rotterdam, gemeente Coevorden.

  / WoON-congres 2019 / 6004 kB

 • De Nederlandse woningmarkt in 2030: woningbehoefte en regionale versch

  Volgens de laatste CBS-prognose zal Nederland in 2030 voor het eerst meer dan 18 miljoen inwoners tellen. Dat zijn 750.000 personen meer dan nu. In de workshop ‘De Nederlandse woningmarkt in 2030’ wordt aan de hand van ramingen een blik geworpen op de toekomst. Met de demografische prognoses als vertrekpunt, maken we inzichtelijk hoe de samenstelling van de huishoudens er straks uitziet, hoeveel en welke woningen er nodig zijn en hoe de bouwplannen aan de vraag tegemoet komen. Hierbij gaan we ook uitgebreid in op de grote verschillen tussen woningmarktgebieden. Sprekers: Kenneth Gopal en Léon Groenemeijer ABF Research

  / WoON-congres 2019 / 2166 kB

 • Koopstarters uit de knel

  Hoe gaat het met de koopstarter volgens het WoON? Hebben starters moeite om een koopwoning te vinden? Huizen worden steeds duurder, het aanbod is klein en andere partijen concurreren mee. Op basis van gegevens uit het nieuwe WoON2018 laat Jeroen Wegstapel van Atrivé zien hoe het er voor staat met de koopstarters. Gemeenten beschikken over diverse instrumenten om óók de starter aan een koopwoning te helpen. Eén daarvan is het opnemen in het bestemmingsplan van de bestemmingscategorie ‘sociale koop’ oftewel ‘starterskoop’. In welke mate passen gemeenten deze mogelijkheid toe, en waarom wel of niet? Frank Wassenberg van Platform 31 presenteert de eerste bevindingen uit het onderzoek naar starterskoop. En laat zien wat er nog meer gebeurt voor koopstarters. Wellicht is starterskoop ook een oplossing voor uw gemeente om meer starters lokaal te huisvesten! Sprekers: Joost Wegstapel (Atrive) en Frank Wassenberg (Platform 31)

  / WoON-congres 2019 / 1877 kB

 • Samen innoveren voor betaalbaarheid

  “Blijf je achter, of doe je mee” Rik van Dieren en Evert van Kooten, mede-initiatiefnemers van het innovatieplatform “De modulaire Woning” , lichten toe hoe samenwerkende bouwbedrijven in een open innovatieplatform komen tot industrialisatie met modulaire componenten voor korte bouwtijden en lagere bouwkosten. Door continu te werken aan verhoging van de arbeidsproductiviteit in de bouwketen wordt in gespeeld op nieuwe verhoudingen in de arbeidsmarkt van bouwmedewerkers. Om voldoende schaalgrootte en een constante bouwstroom te realiseren worden corporaties en opdrachtnemers uitgenodigd binnen het open- innovatieplatform samen te werken. Maarten Georgius van Aedes reflecteert hierop. Sprekers: Rik van Dieren (innovatiemanager ICB-keten), Evert van Kooten (directeur Hegeman Bouwgroep Almelo), Maarten Georgius (adviseur opdrachtgeverschap Aedes), Fons Lusthouwer (Platform31)

  / WoON-congres 2019 / 3064 kB

 • Programma aardgasvrije wijken: naar een aardgasvrij Terheijden

  Het Traais Energie Collectief (TEC) en de gemeente Drimmelen, waar het dorp Terheijden onder valt, werken samen aan het gasvrij maken van een bestaande wijk. In 2018 is daarvoor proeftuinsubsidie toegekend door het Ministerie van BZK. TEC gaat een warmtenet aanleggen, de gemeente gaat de riolering renoveren; samen trekken we op in dit uitdagende project. Hoe pakken we dit aan? Wat betekent dit voor onze bewoners? Welke uitdagingen lopen we tegen het lijf? TEC en de gemeente Drimmelen willen hun ervaringen graag met u delen! Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken zal Jaap Drooglever (BZK) u introduceren met onze aanpak van de proeftuinen en de wijze waarop we bewoners mee willen nemen in deze opgave. Sprekers: Pim de Ridder (TEC), Jaap Drooglever (Ministerie BZK), Toine van Arendonk (gemeente Drimmelen)

  / WoON-congres 2019 / 2633 kB

 • Betaalbaar bouwen met tijdelijke woningen?

  Spoedzoekers zoals arbeidsmigranten, statushouders, studenten, starters en gescheiden mensen komen moeilijk aan een woning. Voor deze doelgroep worden al enkele jaren duizenden verplaatsbare, vaak tijdelijke woningen aan de voorraad toegevoegd. De kwaliteit neemt toe en de producten zijn in potentie circulair. Zowel corporaties als andere opdrachtgevers doen het. Kwam dat alleen door de grote instroom van statushouders, of zet deze trend door? In deze workshop worden de resultaten van het onderzoek naar de bouw van tijdelijke woningen gepresenteerd dat voor het ministerie van BZK is uitgevoerd. Is dit een manier om de bouw van betaalbare woningen te versnellen. Tijdens de workshop komen ook een gemeente, een bouwer en een corporatie aan het woord. Sprekers: Thijs Luijkx (Watkostdebouwvaneenhuurwoning), Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen), Thijs Kroese (wethouder Purmerend) en Jurrian Knijtijzer (Finch Buildings)

  / WoON-congres 2019 / 2232 kB

 • Een tweede leven voor galerijflats

  Galerijflats werden in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in grote aantallen gebouwd. Zo’n vijftig jaar later zijn veel van deze gebouwen gedateerd en aan groot onderhoud toe. Een aantal flatgebouwen is alweer gesloopt. Maar er zijn ook verrassende mogelijkheden voor behoud van galerijflats. Inspirerende voorbeelden van flatgebouwen laten zien dat deze na grondige renovatie en verduurzaming weer toekomstbestendig zijn. Met tevreden bewoners. Er is veel meer mogelijk is dan een nieuwe gevel alleen. Ook allerlei andere vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd. Zoals het verlevendigen van dichte kopgevels en de begane grond, verbreden van balkons, verduurzamen, aanpassen van de entree of aanleggen van een daktuin. ' Sprekers: Judith Schotanus (Architectuurpunt) en Dick de Gunst (Hans van Heeswijk architecten)

  / WoON-congres 2019 / 11217 kB

 • WHO CARES? Zorgbehoefte als motor van wijkvernieuwing

  Eén van de grootste uitdagingen waar de woningmarkt voor staat in de komende jaren is de aanpassing van onze wijken aan de vergrijzende bevolking. Daarvoor zijn nieuwe vormen van wonen met zorg nodig. De Rijksbouwmeester organiseerde daarom met experts uit domeinen Wonen en Zorg en vier gemeenten de ontwerpprijsvraag WHO CARES. Dat leverde een keur aan ideeën en ontwerpen op. Met de WHO CARES Community of Practice, het vervolg op de prijsvraag, worden nieuwe vormen van wonen met zorg ondersteund en nieuwe initiatieven gestimuleerd. Op het WoONcongres worden twee innovatieve projecten van WHO CARES nader belicht: ‘De wijk als (t)huis’ in Geleen en het initiatief ‘BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes’ in Almere-Haven. WHO CARES Community of Practice neemt u mee in een zoektocht naar technologie binnen en buiten het huis, diversiteit en ontmoeting in de buurt, bewonersinitiatief en overheidsparticipatie, en waarde en financiering. Na deze workshop weet u in ieder geval alles over zorgbehoefte als motor van wijkvernieuwing. Sprekers: Jasper Klapwijk, Rutger Oolbekkink en Milou Joosten (WHO CARES community of practice)

  / WoON-congres 2019 / 19080 kB

 • Goed verhuurderschap

  Goed verhuurderschap heeft in 2018 de aandacht gevraagd. Discriminatie op de woningmarkt en het gedrag van enkele verhuurders riepen veel reacties op. Het ministerie van BZK ondersteunt Groningen en Rotterdam bij hun aanpak van dit onderwerp. Iwan Hop en Eisse Veldthuis van de gemeente Groningen vertellen waarom daar een verhuurdersvergunning in het leven is geroepen. Welke doelen streeft Groningen na en hoe houdt Groningen in de gaten of die doelen worden gehaald? Corrie Wolfs van de stad Rotterdam vertelt over de manier waarop de stad de discriminatie op de woningmarkt in beeld denkt te krijgen en hoe die dan wordt aangepakt. Sprekers: Iwan Hop, Eisse Veldhuis (gemeente Groningen), Corrie Wolfs (gemeente Rotterdam)

  / WoON-congres 2019 / 1639 kB

 • Gemeentelijk standplaatsenbeleid en het nieuwe beleidskader

  Sinds de minister van BZK het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, heeft dit onderwerp veel stof doen opwaaien. In ongeveer 50 gemeenten voerden woonwagenbewoners actie voor snelle realisatie van nieuwe standplaatsen. Diverse gemeenten gaven aan vragen te hebben over tempo, relaties met andere dossiers, enzovoort. Dat leidde ertoe dat er een online informatie- en kennisloket en leren-met en van elkaar-traject door Platform31 wordt opgestart. En dat BZK een ronde langs de provincies maakt om de vragen van gemeenten op te halen en het beleidskader toe te lichten. Tijdens de workshop zullen BZK, Platform 31, de gemeente Arnhem en een bewonerscommissie hun ervaringen met u delen en is er veel ruimte voor discussie. Sprekers: Ali Karatas (Platform31), Frenk Wiersma (Ministerie BZK), Sylvita Meertens (Huurdershuis Arnhem), Tonnie Bosvelt (Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem)

  / WoON-congres 2019 / 2111 kB