Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Woonbase: woononderzoek op basis van integrale gegevensbronnen

  Het CBS werkt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de ontwikkeling van een woononderzoek op basis van integrale gegevensbronnen: de Woonbase.

 • -

  Planning WoON2021

  Door de Covid19-maatregelen is de uitvoering van WoON2021 vertraagd.
 • -

  Woononderzoek 2021 gestart

  Op 11 augustus is gestart met het veldwerk voor het Woononderzoek 2021.
 • -

  Aanvragen offerte en aanmelden deelname oversampling WoON 2021

  Lokale overheden en woningcorporaties konden zich tot en met 30 juni inschrijven voor de oversampling van het WoON 2021.
 • -

  Presentaties deelname oversampling WoON 2021

  De geplande informatiebijeenkomst voor partijen met interesse in deelname aan de oversampling van WoON 2021 kon helaas geen doorgang vinden. Hier vindt u de presentaties die voor deze bijeenkomst gepland waren. 
 • -

  WoON2021 gestart!

  De eerste stappen op weg naar het Woononderzoek Nederland 2021 zijn gezet.

 • -

  Rolien de Jong wint BZK-Woningmarktscriptieprijs 2019

  Woensdag 15 januari is de BZK-Woningmarktscriptieprijs 2019 uitgereikt. Uit 33 inzendingen bepaalde een jury van deskundige onderzoekers en beleidsambtenaren drie winnaars.

 • -

  Inzichten uit de Energiemodule WoON 2018

  De Energiemodule 2018 is een onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad en het energieverbruik en energiegedrag van huishoudens, alsmede het investeringsgedrag van huishoudens ten aanzien van energiebesparende maatregelen.

 • -

  Cijfers over bouwen en wonen 2019 uitgebreid met Primos 2019

  Prognoses

  In dit thema wordt de ontwikkeling van de bevolking en huishoudens geschetst tot 2050 op basis van de Primos prognose.

 • -

  Ruimte voor wonen: de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2018

  De kernpublicatie over het WoON2018, die in opdracht van BZK door Companen is gemaakt, heeft als titel "Ruimte voor wonen". Het rapport bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse Woningmarkt in 2018. In de publicatie wordt een vergelijk gemaakt met de voorgaande WoON-jaren. Enkele belangrijke uitkomsten worden hieronder alvast weergegeven.

 • -

  De woningmarkt en leefbaarheid in krimpgebieden: uitkomsten van het Woon2018

  Bevolkingskrimp doet zich in Nederland op regionaal niveau voor in enkele regio’s aan de randen van het land.In krimpregio’s krimpt de bevolking al maar neemt het aantal huishoudens in de komende jaren nog licht toe. Met krimp van de bevolking nemen vaak ook het aantal leerlingen en de omvang van de (potentiële) beroepsbevolking af. Krimp heeft op die manier ook invloed op het onderwijs, de regionale arbeidsmarkt en economie en het draagvlak voor – publieke en commerciële – voorzieningen.

  Krimp staat al geruime tijd op de beleidsagenda. In 2009 verscheen het eerste actieplan “Krimpen met kwaliteit” van het Rijk, provincies en gemeenten. Na diverse evaluaties werd dat in 2016 opgevolgd door het Actieplan Bevolkingsdaling dat loopt tot en met 2020. Inmiddels zijn daarover twee voortgangsrapportages verschenen. Provincies en gemeenten hebben daarnaast hun eigen ‘krimpbeleid’, vaak verwerkt in beleid ten aanzien van de woningmarkt, leefomgeving en leefbaarheid.
  Voor het WoON 2018 zijn in de krimpregio’s extra enquêtes afgenomen, ook wel oversampling genoemd. Dat maakt het mogelijk om uitspraken te doen op het niveau van afzonderlijke krimpgebieden. In totaal zijn voor WoON 2018 ruim 67.500 mensen ondervraagd, waarvan 7.780 in de krimpregio’s. In de kernrapportage Woningmarkt en leefbaarheid in krimpgebieden zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen.

 • -

  Cijfers over Wonen en Bouwen 2019

  De publicatie "Cijfers over Wonen en Bouwen" is een naslagwerk dat de meest recente gegevensover het brede domein van wonen en bouwen bevat, waaronder de laatste gegevens uit het Woononderzoek Nederland 2018. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer divers, ook wat betreft de bron waaruit wordt geput.

 • -

  Databestand WoON2018 vanaf nu beschikbaar op DANS

  Release 1.0 is de eerste versie van het WoON2018-databestand. Op basis van deze versie is de publicatie "Ruimte voor Wonen" opgesteld. Hierin worden de belangrijkste resultaten uit deze editie van het Woononderzoek Nederland weergegeven. Wanneer daar aanleiding toe is zal een een gecorrigeerde of aangevulde versie worden aangeboden.

  Het databestand is beschikbaar via de website van DANS.

 • -

  Vakblad Ruimte+Wonen geeft 'special' WoON2018 uit

  In het eerste nummer van 2019 besteedt Ruimte + Wonen veel aandacht aan het WoON 2018. Er komt een serie van acht artikelen en interviews, mede gebaseerd op het WoON, die een extra verdieping bovenop de kernpublicatie van het WoON bieden. Er is aandacht voor uiteenlopende thema’s zoals bijvoorbeeld particuliere verhuur, energiearmoede, de krimpgebieden, schimmel, vocht en tocht, maar ook aan de historie van het WoON.

  Ook komen de gebruikers van het WoON aan het woord: welke rol heeft het WoON en de oversampling voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en beleggers. Hoe krijgt het een plek in jullie woonvisies, prestatieafspraken en marktonderzoeken? Wat zouden we allemaal missen als er geen WoON was? Maar ook: welke andere instrumenten en bronnen zijn er naast het WoON? Wat bieden die extra?

 • -

  Woonruimteverdeling woningcorporaties onderzocht door RIGO

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft RIGO gevraagd om een actueel beeld te schetsen van de woonruimteverdeling in Nederland. Daarbij gaat het specifiek om de manier waarop woningcorporaties hun vrijkomende woningen aanbieden en toewijzen aan woningzoekenden. De uitkomsten van dit onderzoek vormen input voor een paragraaf over woonruimteverdeling in de Staat van de Volkshuisvesting 2019. Daarbij worden naast dit onderzoek ook analyses van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2018 betrokken.

 • -

  Slotbijeenkomst oversampling 31 januari 2019

  Op donderdag 31 januari 2019 vond de slotbijeenkomst plaats van de oversampling WoON2018. Tijdens de slotbijeenkomst in Utrecht gaf Ralf Meijers van het CBS uitleg over de totstandkoming van het concept analysebestand, de weging en plausibiliteit van de uitkomsten.  Cock Meijers van ABF Research presenteerde de nieuwste versie van Cita Vista en Martijn Eskinasi van BZK gaf alvast een sneak preview over de resultaten van het WoON2018. Ook was er nog een presentatie van Daniël Herbers van het CBS over innnovatie van het WoON en de Energiemodule. Uiteraard kregen de deelnemers volop de gelegenheid om vragen te stellen over het geleverde concept analysebestand.

  De presentatie van de slotbijeenkomst kunt u vinden onder WoON Oversampling 2018/bijeenkomsten.

 • -

  Aanmelden BZK Woningmarktscriptieprijs 2019!

  Geef je op voor de Woningmarktscriptieprijs 2019!

  Op donderdag 15 november 2018 was de prijsuitreiking van de BZK Woningmarktscriptieprijs. De winnaars hebben die middag hun scripties gepresenteerd en een geldbedrag ontvangen uit handen van Marja Appelman, Directeur Woningmarkt. Een sfeerimpressie van die middag is terug te vinden op www.woningmarktbeleid.nl/actueel

  Heb je een scriptie geschreven het afgelopen jaar of ben je een scriptie aan het schrijven en rond je deze af voor augustus 2019 meld je dan aan voor de scriptieprijsuitreiking: postbus.wooninfo@minbzk.nl

 • -

  Janneke Michielsen wint scriptieprijs met onderzoek naar ‘buy to let’

  Met haar onderzoek naar de effecten van ‘buy to let’ op de huizenprijzen in Nederland heeft Janneke Michielsen de tweede Woningmarkt Scriptieprijs van BZK gewonnen. De student technische bestuurskunde aan de TU Delft ontving de eerste prijs, een cheque van 2500 euro, op het ministerie uit handen van directeur Woningmarkt Marja Appelman. Met haar onderzoek haakt Michielsen volgens Appelman perfect aan bij de actualiteit, en laat ze zien dat buy to let maar één van de prijsopdrijvende factoren op de woningmarkt is.

 • -

  Aanmelden BZK Woningmarktscriptieprijs 2018 (inzenddatum gewijzigd)

  Ook in 2018 kun je weer meedingen naar de Woningmarktscriptieprijs van het ministerie van BZK. Inzenden van scripties kan tot 3 augustus 2018.

 • -

  Veldwerk WoON 2018 afgerond

  De enquêteperiode van het WoON 2018 is 30 april 2018 afgerond. Eind mei levert het CBS het bestand met de enquêteresultaten op. Dan start de periode van de dataprocessing waarin de registraties worden gekoppeld en het enquêtebestand wordt bewerkt tot een bruikbaar analysebestand.

 • -

  Verslag informatiebijeenkomst 8 maart 2018

  Op donderdag 8 maart vond er een informatiebijeenkomst plaats voor deelnemers van de oversampling van het WoON 2018. Tijdens deze bijeenkomst in Utrecht gaven CBS en BZK uitleg over de voortgang van het WoON 2018 en de inhoud van de vragenlijst. Ook waren en twee presentaties van gebruikers van het WoON en gaf een veldinterviewer van het CBS inzicht in zijn belevenissen bij het enquêteren van de WoON-vragenlijst. Tenslotte werden nog een aantal praktische zaken over de voortgang van het WoON 2018 gedeeld.

 • -

  Bob Witjes wint de BZK-Woningmarktscriptieprijs 2017

  Met zijn scriptie over effectievere toewijzing van sociale huurwoningen heeft Bob Witjes de BZK-Woningmarktscriptieprijs gewonnen. Hij ontving dinsdag 7 november een cheque van 2.500 euro uit handen van directeur Woningmarkt Erik Jan van Kempen.

 • -

  Dit zijn ze dan: de beste drie scripties over de woningmarkt

  Volgende week dinsdag 7 november is het zo ver. Dan maakt het ministerie van BZK bekend wie de winnaar is van de BZK-Woningmarktscriptieprijs. Drie studenten strijden om de beste scriptie over de woning- en vastgoedmarkt. Waar gaat het om? Lees hun scripties.

 • -

  Drie genomineerden voor de beste scriptie over de woningmarkt

  Woensdag 7 november ontvangen drie studenten een prijs voor hun masterscriptie over de woningmarkt. Dat gebeurt in het kader van de BZK-Woningmarktscriptieprijs. Elk jaar looft het ministerie van BZK deze prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante masterscriptie op het gebied van de woning- en vastgoedmarkt.

 • -

  Start veldwerk WoON 2018

  Op 10 augustus zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek de eerste brieven verstuurd naar potentiële respondenten met een uitnodiging om deel te nemen aan het driejaarlijks Woononderzoek Nederland 2018. De eerste ingevulde enquêtes verwachten we al in het weekend van 12 en 13 augustus. De enquete loopt tot eind april 2018. Begin 2019 worden de resultaten gepubliceerd. We hopen op een goede respons. In totaal zullen ongeveer 100.000 inwoners van Nederland worden benaderd voor deelname aan het WoON 2018. Binnenkort meer informatie over de voortgang van het veldwerk.

 • -

  WoON oversamplingsbijeenkomst Utrecht

  Op donderdag 23 maart vond de informatiebijeenkomst plaats voor de oversampling van het WoON2018. Tijdens deze bijeenkomst in Utrecht gaven BZK, het CBS en ABF uitleg over het WoON, de steekproef met oversampling en het gebruik van het WoON via Cita Vista. Ook werden praktische zaken en ervaringen met het gebruik van het WoON gedeeld.

 • -

  WoON 2018 gestart!

  Eind november 2016 hebben het ministerie van BZK en Centraal Bureau voor de Statistiek een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de uitvoering van het Woononderzoek Nederland 2018 (WoON 2018). De enquête van WoON 2018 wordt gehouden van september 2017 tot en met april 2018. De resultaten van WoON 2018 worden begin 2019 gepresenteerd.

 • -

  WoON scriptieprijs wordt Woningmarktscriptieprijs

  De WoON scriptieprijs is verbreed naar de Woningmarktscriptieprijs. Gebruik van het WoON is niet langer voorwaarde voor deelname aan de scriptieprijs. Inzenden van scripties kan tot 15 juli 2017.

 • -

  Het WoON congres op 7 april 2016 & nog veel meer leest u in de WoON Nieuwsbrief!

  In deze najaareditie van de WoON Nieuwsbrief alles over de nieuwe versie van CitaVista, de Verhuismodule van het WoON en een 'save the date' voor het WoON congres dat op donderdag 7 april 2016 zal gaan plaatsvinden.

  U kunt de Nieuwsbrief vinden onder het kopje documenten in de blauwe menubalk.

 • -

  Het veldwerk is afgerond! Lees er alles over in de derde nieuwsbrief WoON 2015

  In deze zomereditie van de WoON Nieuwsbrief alles over de mijlpaal die is bereikt, het veldwerk is namelijk afgerond!

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Tweede Nieuwsbrief WoON 2015 is uit!

  Begin september is het veldwerk voor het Woononderzoek Nederland 2015 van start gegaan. Dit betekent dat er nu zes maanden van enquêteren achter de rug zijn. Inmiddels hebben een kleine 54.000 personen deelgenomen aan het onderzoek.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Informatiebijeenkomst oversampling deelnemers, 5 maart 2015

  Zoals aangekondigd in de eerste WoON Nieuwsbrief heeft afgelopen donderdag 5 maart de informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle deelnemers aan de oversampling van WoON2015. Tijdens de bijeenkomst in Utrecht zijn verschillende praktische zaken en ervaringen van gebruikers van het WoON gedeeld.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  De WoON scriptieprijswinnaars zijn gekozen!

  Het WoON levert een schat aan informatie op over de woonsituatie en de woonwensen in Nederland. Een belangrijk doel van het WoON is om kennis voor beleid te genereren. Het DG Wonen en Bouwen wil ook stimuleren dat het waardevolle onderzoek van talentvolle jonge studenten makkelijker z’n weg vindt naar beleidsmakers.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Eerste Nieuwsbrief WoonOnderzoek 2015 is uit!

  Het Woon-Onderzoek Nederland (WoON) 2015 is reeds van start gegaan. De eerste personen zijn geïnterviewd en in totaal zullen bijna 60.000 interviews worden afgenomen in opdracht van het Rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Met de nieuwsbrief WoonOnderzoek Nederland wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van het WoON 2015.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Veldwerk WoON2015 gestart!

  Op 4 september zijn de eerste brieven gestuurd naar potentiële respondenten met een uitnodiging om deel te nemen aan het Woononderzoek 2015. De eerste ingevulde enquêtes verwachten we al in het weekend van 6 en 7 september. Het veldwerk duurt tot eind april 2015. We hopen natuurlijk op een goede respons. Wordt vervolgd.... 

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  WoON-oversampling: alle praktische informatie op een rijtje.

  Ben u deelnemer aan de oversampling van het WoON2015? Of overweegt u mee te gaan doen? U kunt alle informatie die tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten is verstrekt nog eens rustig nalezen in deze factsheet: https://www.woononderzoek.nl/handlers/ballroom.ashx?function=download&id=52

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Nieuwe Woonlastenrapportage komt eraan

  Binnenkort verschijnt de nieuwe Woonlastenrapportage, op basis van WoON2012.  

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Andere onderzoeken op het gebied van wonen en bouwen

  Het WoON is het grootste en bekendste onderzoek dat het DG Wonen en Bouwen van het ministerie van BZK laat uitvoeren, maar niet het enige. De meeste rappportages zijn in te zien op rijksoverheid.nl.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  NIEUW! De WoON-data sinds 1990 zijn opvraagbaar in CitaVista

  In Cita Vista is het nu ook mogelijk om voor verschillende onderwerpen de ontwikkelingen in de afgelopen tijd in beeld te brengen.Alle resultaten van de Woononderzoeken Nederland sinds 1990 zijn aan de CitaVista database toegevoegd. Dat levert een schat aan informatie op.  

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Rapport Analyse Scheefwonen

  Ruim een kwart van de huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens wordt bewoond door mensen met een inkomen boven 33.000 euro. Dat blijkt uit een studie  op basis van het WoON 2012.

   

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Probeer de nieuwe Demowijzer!

  Delen van Nederland hebben te maken met bevolkingsdaling. Dat heeft gevolgen voor maatschappelijke terreinen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven. De Demowijzer is gemaakt om ontwikkelingen op dit soort maatschappelijke terreinen te kunnen volgen. De Demowijzer bestaat uit 23 indicatoren, zoals demografie, werk en inkomen, bedrijvigheid, woningmarkt en (zorg)voorzieningen, die de situatie en de ontwikkeling in verschillende perioden en voor verschillende ruimtelijke schaalniveaus in beeld brengen. De informatie kan middels kaartbeelden en tabellen geraadpleegd worden via http://www.demowijzer.nl.

   

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  De nieuwe Leefbaarometer is online!

  Op 24 juni  is de nieuwste meting van de Leefbaarometer (meting 2012) verschenen. De nieuwe leefbaarheidskaarten zijn gepubliceerd: de bestaande set kaarten is daarmee uitgebreid met kaarten die de leefbaarheid anno 2012 weergeven. Daarnaast zijn er kaarten toegevoegd die de ontwikkelingen tot 2012 tonen. Zo kunt u niet alleen zien hoe de leefbaarheid op dit moment is in uw gemeente of wijk, maar kunt ook zien hoe deze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.  Bijvoorbeeld sinds 1998, of in de laatste twee jaar. Dat kan op verschillende ruimtelijke schaalniveaus: Van gemeenten, via buurten en wijken, tot op het straatniveau (clusters van 6 positie postcode gebieden). Daardoor kunnen ook relatief kleine verslechteringen van leefbaarheid in een enkele straat in een vroeg stadium herkend worden.
  De Leefbaarometerkaarten zijn te bezichtigen via http://www.leefbaarometer.nl. Een korte introductievideo, waarin een aantal hoofdfuncties van de Leefbaarometer besproken worden, staat op:http://www.leefbaarometer.nl/instructiefilms.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Onderhoudswerkzaamheden 14 januari 2013

  Om 18:00 worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd waardoor citavista.nl voor een aantal minuten niet bereikbaar is. Er worden voornamelijk kleine verbeteringen m.b.t. de vormgeving doorgevoerd.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Wie verhuist er nu nog echt?

  Bij woonwensenonderzoek wordt vaak de discussie gevoerd over het verschil tussen de stated en de revealed preferences (het geuite en het gerealiseerde gedrag). Juist in deze tijd is het belangrijk om daarover kennis in huis te hebben.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Het ministerie van BZK looft WoON-scriptieprijs uit!

  Het ministerie van BZK looft een prijs uit voor masterscripties waarbij het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is gebruikt. Het ministerie wil zo stimuleren dat het waardevolle onderzoek van talentvolle jonge studenten makkelijker zijn weg vindt naar beleidsmakers.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Veldwerk module Energie ook afgerond

  De module Energie levert kennis voor nu en morgen. We krijgen namelijk niet alleen een beeld van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad maar met de module kan ook berekend worden wat de winst is van extra energie-besparingsmaatregelen.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Een community die blijft: het Gebruikerplatform WoON

  BZK ontwikkelt een gebruikersplatform WoON. Het platform krijgt twee niveaus: een openbaar toegankelijke omgeving met nieuws en cijfers op landelijk niveau. En voor oversamplingdeelnemers een beschermde omgeving met meer functionaliteiten.

  Lees verder (0 reacties)
 • -

  Voortgang WoON 2012

  In de vorige nieuwsbrief konden wij melden dat het veldwerk succesvol was afgerond. Inmiddels is er alweer een nieuwe mijlpaal in zicht. Het CBS heeft de dataprocessing bijna afgerond.

  Lees verder (0 reacties)